מתוך הארכיון – יצחק בן צבי עוזר לשומרונים.

samaritan

From The Archive - Ben Zvi and The Samaritans

In 1949, the young member of the Israeli Parlament, Yitzhak Ben-Zvi, raised a query in the Knesset regarding the Samaritans that lies beyond the borders of the newly established young state. Are they entitled to receive the rights of the new immigrants as a Jews? What the policy concerning them?

The foreign minister Moshe Sharett replied that the policy concerning the Samaritans, who believe that they are an integral part of the Israelite people, will be the same as the Jews who immigrated from Arab countries.

Ben Zvi also appeals to the Representatives of the Red Cross Organization, and sending them an overview, about the condition of the Samaritans in Nablus, under the Jordanian rule, after the War of 1948. He understands the situation, from his correspondence with his good Samaritan friends in Nablus.

In 1952, Ben Zvi was already the president of the Israeli state, but his close relations with the Samaritan community, only became stronger over the years, and he is now working, for the establishment of a Samaritan neighborhood, for the housing of 25 Samaritan families. He appeals to  Zvi Levon, an entrepreneur in the field of land procurement and public construction, to encourage him to take action.

The letters below, from the State Archives, חust reinforce the knowledge that, there was never a better patron to the Samaritan community, as Yitzhak Ben-Zvi, and that his contribution to the community’s resurrection within the borders of the State of Israel was invaluable.

בשנת 1949 מעלה חה”כ הצעיר, יצחק בן צבי, שאילתא בכנסת, בדבר דינם של השומרונים השוכנים מעבר לגבולות המדינה הצעירה שאך זה קמה. האם עומדת להם הזכות לקבל את זכויותיהם של העולים החדשים ?

 שר החוץ דאז, משה שרת עונה לו, כי דינם של השומרונים, המאמינים כי הם חלק בלתי נפרד מארץ ישראל יהא זהה ליהודים העולים מארצות ערב. 

בן צבי פונה גם אל נציגות הצלב האדום, וסוקר בכתב, את מצבם של השומרונים בשכם, תחת שלטון הירדנים , שלאחר מלחמת העצמאות. את המצב הוא מבין, מתוך התכתבויותיו עם ידידיו השומרונים הדרים בשכם.

בשנת 1952, בן צבי כבר נשיא המדינה, אך קשריו ההדוקים עם עדת השומרונים, רק הלכו והתחזקו עם השנים, והוא כבר פועל, להקמת שכונה שומרונית, לשיכונם של 25 משפחות שומרונית , ובמרכזה בית כנסת לקיום הפולחן.  לשם כך הוא כותב לצבי לבון, יזם בתחום רכש הקרקעות והבניה הציבורית, בכדי לעודדו לפעול בעניין. 

המכתבים מטה, מתוך ארכיון המדינה, רק מחזקים את הידיעה, כי עבור עדת השומרונים, לא קם עוד פטרון בסדר הגודל יצחק בן צבי, וכי תרומתו לתחייתה של העדה בגבולות מדינת ישראל , לא תסולא בפז.