Ben Zvi & The Samaritans – ירכתון שכמה – מפגש של בן צבי עם השומרונים בשכם. מתוך עיתון הצבי יולי 1908.

בן צבי והשומרונים בשבועות 934
ירכתון-שכמה-מתוך-עיתון-הצבי-יולי-1908